“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

ด้านสภาพแวดล้อม หอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในสะอาดเป็นระเบียบ
สภาพแวดล้อมของห้องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า
การจัดเรียงหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นถูกต้องค้นหาง่าย
มีแผ่นป้ายบอกหมวดหมู่ที่ชั้นหนังสือสะดวกง่ายต่อการค้นหา
มีที่นั่งจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ เพียงพอ พร้อมให้บริการ
มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอในการสืบค้นข้อมูล
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
1,888
ปีนี้
24,746
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด