“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

ความพึงพอใจต่อคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ
ห้องสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย พร้อมใช้งาน
ห้องมีแสงสว่างเพียงพอ
ห้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสม ปราศจากเสียง กลิ่น ควัน ฝุ่นรบกวน
ห้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่จำเป็นครบถ้วน พร้อมใช้งาน
ห้องมีสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายอย่างมีคุณภาพ
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
1,979
ปีนี้
31,312
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด