“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

อวยพร  โกมลวิจิตรกุล. 2561. สร้าง mobile app ข้ามแพลตฟอร์ม ด้วย phonegap. กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป.512 หน้า. 345 บาท.

 

         PhoneGap เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา Mobile App สำหรับสมาร์ตโฟน/แท็บเล็ต ในลักษณะข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-Platform) คือ เขียนโค้ดเพียงครั้งเดียวก็สามารถใช้ได้กับสมาร์ตโฟน/แท็บเล็ตหลากหลายระบบ เช่น Android, iOS, Windows Phone เป็นต้น การพัฒนาแอปด้วย PhoneGap อาศัยภาษาโปรแกรมมิ่งที่ใช้ในการเขียนเว็บไซต์ เช่น HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery Mobile รวมทั้งใช้โปรแกรม Dreamweaver CC เป็นเครื่องมือช่วยเขียนโค้ด
         หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาเป็น 2 ภาค ภาคแรกอธิบายวิธีการและขั้นตอนการพัฒนา Mobile App ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ เริ่มตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถสร้างแอปได้จริง ส่วนภาคสองรวบรวมโค้ดสำเร็จรูปที่จำเป็นและใช้บ่อยมาแนะนำแก่ผู้อ่าน ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการพัฒนาและทำความเข้าใจโค้ดต่าง ๆ จึงเป็นแนวทางให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาแอปขั้นสูงต่อไป

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,674
ปีนี้
2,674
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด