“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

งานสอน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

- รายวิชา ง30267 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 1  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
เวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห์

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

- รายวิชา ง30268 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์

- รายวิชา ง30269 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์

 

กิจกรรมชมรม

- ชมรมห้องสมุด  เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,802
ปีนี้
19,039
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด