“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

นางศศิวิมล    มีฤทธิ์

คุณวุฒิ  
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

    สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

ตำแหน่ง
ครู อันดับ ค.ศ. 2
หัวหน้างานห้องสมุด, หัวหน้าตึกหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล
หน้าที่
1. หัวหน้าตึกหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล
2. ครูบรรณารักษ์
3. งานสอน
    3.1 หัวหน้าระดับและสอน ม.4 รายวิชา ง30267 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 1
    3.2 หัวหน้าระดับและสอน ม.6 รายวิชา ง30268 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2
    3.3 หัวหน้าระดับและสอน ม.6 รายวิชา ง30269 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3
    3.4 ครูประธานที่ปรึกษาชมรมห้องสมุด
 
 

                                                                        

นางสาวพัชรินทร์  กลั่นประสม                                          

คุณวุฒิ
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต
    สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
 
ตำแหน่ง
ครู อันดับ ค.ศ.1
หน้าที่
1. ครูบรรณารักษ์
2. งานสอน
    2.1 ครูสอน ม.6 รายวิชา ง30268 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2
    2.2 ครูสอน ม.6 รายวิชา ง30269 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3
3. ครูที่ปรึกษาชมรมห้องสมุด
 
 

 

นางสาววรรณภา  โต๊ะมีเลาะ                  

คุณวุฒิ
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต
    สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
 
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย 
หน้าที่
1. ครูบรรณารักษ์
2. งานสอน
    2.1 ครูสอน ม.4 รายวิชา ง30267 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 1
    2.2 ครูสอน ม.6 รายวิชา ง30268 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2
    2.3 ครูสอน ม.6 รายวิชา ง30269 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3
3. ครูที่ปรึกษาชมรมห้องสมุด

 


 

นางสาวสุชาดา  ขำฉา

คุณวุฒิ
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
 
ตำแหน่ง 
ครูอัตราจ้าง
หน้าที่ 
1. สอน ม.4 รายวิชา ง30267 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 1
2.ครูที่ปรึกษาชมรมห้องสมุด
 
 

 

นางสาวกัญญรัตน์  ทิพแก้ว

คุณวุฒิ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

 

 

 


 

นางสาวปุญญิศา  รัตนาฤทธิ์นนท์

คุณวุฒิ
วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาชีววิทยาประยุกต์
 
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
 
 
 
 
 

 

นางสาวชมพูนุช  ภูฆัง

คุณวุฒิ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

 
 
 
 

                                                            

นาย ณัฐเพชร จันทร์เจริญ
 
คุณวุฒิ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
 
 
 
 

                                

นางสาวกมลนันทธ์  ทองปลิว
 
 
คุณวุฒิ
-

ตำแหน่ง  พนักงานบริการ

 

 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,818
ปีนี้
19,055
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด