“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ธีรวัฒน์  ประกอบผล. 2562. คู่มือการเขียนโปรแกรม ภาษา C ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : รีไวว่า.383 หน้า. 239 บาท.

 

         คู่มือที่อธิบายพื้นฐานการเขียน "ภาษา C" เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไปสู่ "C++ C#" และ "JAVA" โดยนำเสนอเนื้อหาตั้งแต่อธิบายหลักการและแนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง เขียนอัลกอรึทึมด้วยผังงาน และซูโดโค้ด เข้าใจหลักการบันทึกลงไฟล์และอ่านไฟล์ การเขียนโปรแกรมให้ได้ผลลัพธ์แบบข้อความ กราฟิก และภาพเคลื่อนไหว รองรับการใช้งาน "Dev C++" และ "Turbo C++" 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,676
ปีนี้
2,676
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด