“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

นพ  มหิษานนท์. 2561. Google Classroom. กรุงเทพฯ: คอร์ฟังก์ชั่น. 186 หน้า. 179 บาท.

 

         "Google Classroom" เล่มนี้ ได้อธิบายวิธีใช้งานบริการ Google Classroom ในทุกขั้นตอน เพื่อให้ทั้งครูผู้สอนและนักเรียนสามารถทำตามได้แบบ Step By Step ทั้งบนคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน ตั้งแต่การเตรียมพร้อมเพื่อใช้งาน การสร้างชั้นเรียน เชิญนักเรียนเข้าชั้น หรือเชิญคุณครูท่านอื่นเข้าร่วมสอน การสอนสดด้วย Hangouts การจัดการบทเรียน การบ้าน แบบฝึกหัด หัวข้อรายงาน และข้อสอบ ไปจนถึงการให้คะแนนนักเรียน สอบซ่อม และตรวจคะแนนใหม่ เพื่อให้คุณครูสามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งถูกรวบรวมอัดแน่นไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว!

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
1,330
ปีนี้
5,217
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด