“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

สุนีย์  เตชะอาภรณ์กุล. 2561. อาหารเพื่อสุขภาพ. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 231 หน้า. 150 บาท.

 

         เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองและครอบครัว จึงจำเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารอาหารและโภชนาการ เพื่อให้สามารถเลือกรับประทานให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนเหมาะสมสำหรับแต่ละช่วงวัย รวมทั้งต้องมีความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการได้รับสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ และสามารถประเมินความปลอดภัยของอาหารดัดแปรพันธุกรรมและความจำเป็นในการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการตระหนักถึงระบบภูมิคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันอันตรายจากการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
1,330
ปีนี้
5,217
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด