“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

สุทิน  พูลสวัสดิ์. 2562. Grammar Errors. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี. 302 หน้า. 315 บาท.

 

         รวบรวมเนื้อหา รวมกฏเกณฑ์ ไวยากรณ์ และ Errors ในแต่ละเรื่องพร้อมเจาะลึกข้อสอบ ส่วน Errors  Identification เทคนิคการทำข้อสอบ และตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลยวิเคราะห์อย่างละเอียดเหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ไว้เพื่อสอบเข้าศึกษาต่อ 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
1,330
ปีนี้
5,217
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด