“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

คังซิงแท. 2562. แค่อ่านหนังสือถูกวิธีก็เป็นคนหัวดีได้ โดย ตรองสิริ  ทองคำใส. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ฮาวทู. 183 หน้า. 235 บาท.

 

         แนะนำวิธีการอ่าน ทบทวน เรียนหนังสือ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนหนังสือได้เองอย่างเข้าใจโดยอัตโนมัติ โดยเน้นเรื่องทำให้การเรียนหนังสือกลายเป็นนิสัย หากทำตามหนังสือเล่มนี้ภายใน 66 วัน คุณจะมีการเรียนและเกรดที่ดีขึ้น เป็นการเรียนให้เก่งได้ด้วยตัวเองแบบไม่เหนื่อย ไม่กดดัน ไม่โต้รุ่ง ด้วยโปรแกรมฝึกนิสัยให้เป็นหัวดีภายใน 66 วัน ไม่เน้นเรื่องท่องจำ แต่เน้นไปที่ลักษณะนิสัยในการทำซ้ำ ๆ มีแบบฝึกหัดช่วยกระตุ้นเด็กใน 66 วัน ให้ฝึกทำ และเห็นผลจริง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
1,331
ปีนี้
5,218
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด