“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ซ้งเสี่ยวตง. 2562. ควบคุมอารมณ์ได้ เป็นนายชีวิต แปลจากเรื่อง Emotion Control โดย กัญญารัตน์  จิราสวัสดิ์. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 308 หน้า. 220 บาท.

 

         หนังสือเล่มนี้จะมาบอกให้คุณรู้วิธีควบคุมอารมณ์เพื่อพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ โดย "อาจารย์ซ้ง" นักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียง จะใช้วิชาความรู้เฉพาะทางและกรณีตัวอย่างมาแนะนำให้คุณรู้จักควบคุมอารมณ์ โดยผ่านวิธีสื่อสาร รูปแบบความคิด และการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา เพื่อนำไปใช้เอาชนะข้อบกพร่องต่างๆ ของตัวเอง เปิดช่องทางพัฒนาตัวเองให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
1,329
ปีนี้
5,216
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด