“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

แบรนด์,  วิลเลมเมียน. 2562. การคิดเป็นภาพ โดย ภาวินี เจือติระรักษ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ตถาตา พับลิเคชั่น. 144 หน้า. 379 บาท.

 

         หนังสือเล่มนี้จะช่วยปัดความเข้าใจผิด ๆ ที่อาจทำให้คุณไม่ได้เริ่มใช้เทคนิคเหล่านี้ในที่ทำงานของคุณทิ้งไปซะ คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านศิลปะแบบแวนโกะ หรือมีความฉลาดแบบไอน์สไตน์ ในการใช้เทคนิคการคิดเป็นภาพ และทำให้บริษัทของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้น ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องและทักษะง่าย ๆ ที่หนังสือเล่มนี้จะสอน คุณจะสามารถพัฒนาเอกลักษณ์และสไตล์ของคุณ รวมถึงเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงในการสื่อสารด้านธุรกิจด้วยการสื่อสารเป็นภาพ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
1,329
ปีนี้
5,216
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด