“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

สุชาติ  คุ้มมะณี. 2562. Basic Python Coding เรียนง่ายเป็นเร็ว. นนทบุรี: ไอดีซีฯ. 336 หน้า. 295 บาท.

 

         "Basic Python Coding เรียนง่ายเป็นเร็ว" เล่มนี้ สอนด้วยภาษาไพธอน ซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์กำเนิดใหม่ที่เขียนเหมือนภาษาอังกฤษ ใช้เวลาเรียนรู้สั้น ๆ ก็สามารถเขียนโปรแกรมง่าย ๆ ได้แล้ว ภาษานี้จึงเหมาะที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนเขียนโปรแกรมเป็นครั้งแรก python "Easy to code, Easy to read" ภายในเล่มได้แนะนำวิธีเรียนเขียนโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอ่านโค้ดในหนังสือไปพร้อม ๆ กับเปิดโปรแกรม และเปิดดูตัวอย่างโค้ดที่ดาวน์โหลดควบคู่ไปด้วย เพื่อดูว่าหน้าตาโค้ดจริง ๆ เป็นอย่างไร หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอนอาจารย์ และผู้ที่มีความสนใจต้องการเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ เพื่อนำไปใช้แก้ญหาต่าง ๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
1,330
ปีนี้
5,217
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด