“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX
มาตราการและความพร้อมของ หอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล กับโควิด 19 สำหรับผู้ใช้บริการเป็นอย่างไร

 

ฤทัยชนนี  สิทธิชัย. 2562. พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 116 หน้า. 185 บาท.

 

         วัยรุ่นยุคใหม่เติบโตมาในยุคการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง และแทบทุกคนครอบครองโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน พฤติกรรมเสี่ยงอีกพฤติกรรมหนึ่งที่วัยรุ่นมีแนวโน้มอาจพบได้ คือ พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ เนื้อหาในเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นคู่มือของเยาวชนตลอดจนผู้ปกครองใช้สำหรับเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งช่วยให้เข้าใจปัญหาการรังแกบนโลกไซเบอร์ และนำเสนอแอปพลิเคชันสำหรับการให้คำแนะนำวัยรุ่น รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมสารสนเทศในประเทศไทย ซึ่งเป็นประโยชน์กับวัยรุ่น ผู้ปกครอง ครู และผู้สนใจทั่วไป

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
264
ปีนี้
9,601
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด