“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX
มาตราการและความพร้อมของ หอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล กับโควิด 19 สำหรับผู้ใช้บริการเป็นอย่างไร

 

สามเอ  ค็อบเปอเรชั่น. 2561. รวมศัพท์ มินนะ โนะ นิฮงโกะ (2nd Edition). พิมพ์ครั้งที่ 3กรงุเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 232 หน้า. 170 บาท.

 

         "รวมศัพท์ มินนะ โนะ นิฮงโกะ (2nd Edition)" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นจากคำศัพท์ที่ปรากฏในตำราเรียนชุด "มินนะ โนะ นิฮงโกะ (2nd Edition)" จัดทำในรูปแบบที่จะเป็นประโยชน์และสะดวกในการใช้ต่อผู้เรียนชาวไทยมากที่สุด โดยเฉพาะสามารถใช้ได้ทั้งผู้ที่เรียนด้วยอักษรโรมันและอักษรญี่ปุ่น ลักษณะเด่นของหนังสือ คือ เป็นการรวมคำศัพท์จากทุกบทในตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น "มินนะ โนะ นิฮงโกะ (2nd Edition) เล่ม 1-4" โดยจัดเรียงลำดับตามอักษรญี่ปุ่น รวมคำศัพท์ที่เป็นประโยชน์และข้อมูลต่างๆ ของทุกบทพร้อมภาพประกอบ รวมหมวดคำศัพท์จากภาคผนวกของตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 (2nd Edition) มีอักษรโรมันกำกับคำศัพท์ทุกคำ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นหาคำศัพท์ได้ง่ายสะดวก มีดัชนีคำศัพท์เรียงตามลำดับอักษรโรมัน (A-Z) ที่ท้ายเล่ม เหมาะกับนักเรียน ผู้เริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่น และผู้ที่ใช้ตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ (2nd Edition)

 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
269
ปีนี้
9,606
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด