“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX
มาตราการและความพร้อมของ หอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล กับโควิด 19 สำหรับผู้ใช้บริการเป็นอย่างไร

 

คิดมาก. 2562. โลกนี้สอนให้รู้ว่า.... พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สปริงบุ๊กส์. 178 หน้า. 225 บาท.

 

          สมมุติว่าโลกนี้เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ ก็คงจะเต็มไปด้วยวิชาการเรียนการสอนมากมายและมีครูอาจารย์หลายคน ทั้งอาจารย์ความสุข อาจารย์ความทุกข์ อาจารย์ความเศร้า และอาจารย์ความสนุก ฯลฯ ที่ผลัดกันเข้ามาสอนบทเรียนให้เราไม่ขาดสาย อยู่ที่เราจะเรียนรู้บทเรียนเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหน
         บางคนได้ A บางคนได้ D บางคนติด I และบางคนต้องเรียนซ้ำชั้น แต่ความเจ๋งของห้องเรียนแห่งนี้คือ ไม่มีวันจบการศึกษา และเราอยากลงทะเบียนเรียนมากเท่าไรก็ได้ ที่สำคัญคือไม่มีใครตัดเกรดให้เรา มีเพียงเราเท่านั้นที่เป็นผู้ตรวจข้อสอบชีวิตของตัวเอง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
547
ปีนี้
9,884
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด