“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

เพ็ญนภา  กุลนภาดล. 2562. การให้การปรึกษาวัยรุ่น = Adolescent Counseling. พิมพ์ครั้งที่ 4. ชลบุรี: เก็ทกู๊ดครีเอชั่น. 199 หน้า. 280 บาท.

 

         ประมวลความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้การปรึกษาวัยรุ่น พัฒนาการของวัยรุ่น ทฤษฎี และเทคนิคของการให้การปรึกษาวัยรุ่น ประเด็นปัญหาที่สำคัญของวัยรุ่น กลยุทธ์เชิงรุกในการปรึกษาวัยรุ่น การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในการปรึกษาวัยรุ่น รวมทั้งการยกตัวอย่างกรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
906
ปีนี้
12,844
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด