“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ศรีเรือน  แก้วกังวาล. 2558. จิตวิทยาบุคลิกภาพร่วมสมัยและจิตบำบัด. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน. 205 หน้า. 270 บาท.

 

         "จิตวิทยาบุคลิกภาพร่วมสมัยและจิตบำบัด" เล่มนี้ ได้กล่าวถึงทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพสมัยปัจจุบันและการทำจิตบำบัดที่มีฐานตั้งอยู่บนหลักคิดของทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพเหล่านั้น ซึ่งทุกทฤษฎีในหนังสือเล่มนี้จะอธิบายถึงการนำหลักการในทฤษฎีเหล่านั้นไปใช้ในการทำ "จิตบำบัด" โดยมีการปฏิบัติการจริง และมีผลการค้นคว้าวิจัยรองรับว่าได้รับผลดีอย่างไรบ้าง มีขีดจำกัดประเด็นใดบ้าง ดังนั้นหนังสือเล่มนี้คงเป็นคำตอบหนึ่งที่จะช่วยให้คุณรู้จักตัวเอง ผู้อื่น และสังคมเพิ่มขึ้น รวมทั้งทำให้เข้าใจจิตบำบัดร่วมสมัยแนวต่างๆ ท้ายที่สุดอาจทำให้เห็นแนวทางในการแก้ปัญหาสังคมประเภทต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทนในปัจจุบันอีกด้วย

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
906
ปีนี้
12,844
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด