“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX
มาตราการและความพร้อมของ หอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล กับโควิด 19 สำหรับผู้ใช้บริการเป็นอย่างไร

 

นิธิพันธ์  วิประวิทย์. 2562. ระหว่างบรรทัด สถาปัตย์แดนมังกร. กรุงเทพฯ: มติชน. 208 หน้า. 340 บาท.

 

         ในวันที่ทั่วโลกต่างจับจ้อง จีน-ดินแดนแห่งมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนั้นถูกนำมามองใหม่และศึกษาในแทบทุกแง่มุม ระหว่างบรรทัด สถาปัตย์แดนมังกร คือรวมบทความว่าด้วยการนำเอาสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจของจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มาคลี่ขยายมุมที่น่าสนใจและเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านประวัติความเป็นมา ความหมายที่แฝงอยู่ วิธีคิดของผู้ออกแบบหรือเปรียบเทียบกับแนวคิดสถาปัตยกรรมอื่นๆ ในโลก โดยผู้เขียนซึ่งเป็นสถาปนิกและมีความสนใจในประวัติศาสตร์จีน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
546
ปีนี้
9,883
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด