“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

สม  สุจีรา. 2562. รู้ทันสันดานคน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อมรินทร์ธรรมะ. 123 หน้า. 195 บาท.

 

         หนังสือเล่มนี้ได้ว่าด้วยว่าด้วยลักษณะพื้นฐานของ "จิต" ซึ่งเน้นหนักไปในด้านใดด้านหนึ่งใน 6 ประเภท ซึ่งการวิเคราะห์คนตามจริตจะทำให้อ่านใจผู้อื่น รู้นิสัยและรับมือกับคนรอบข้างได้อย่างถูกต้อง ทั้งสามารถนำมาปรับเปลี่ยนนิสัยด้านลบเพื่อพัฒนาชีวิตได้อีกด้วย เพราะไม่มีวิธีไหนจะวิเศษไปกว่าการเห็นกายและใจของตนเองอีกแล้ว.. และโลกจะเปลี่ยนไปเมื่อใจเราเปลี่ยนแปลง... 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
15
ปีนี้
16,252
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด