“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

กิติมา อมรทัต . 2562. 31 กฎถอดรหัสภาษากาย กำชัยชนะเหนือคู่เจรจา. กรุงเทพฯ: ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006). 344 หน้า. 250 บาท.

 

         นี่คือตำราเด่นในชุดจิตวิทยาน่ารู้ เป็นภาษาพิเศษที่ส่งออกมาจากอากัปกิริยาบุคลิกภาพ และการแสดงออก ที่ทรงพลังกว่าคำพูดที่ใช้สนทนา สามารถใช้ถอดรหัสถ้อยคำแห่งความจริงใต้จิตสำนึกคู่สนทนาได้ กฎรหัสดังกล่าวสรุปไว้ให้ศึกษาอย่างง่ายได้ 31 กฎ ผู้ที่อ่านภาษากายออกและฝึกฝนตามกฎในเล่มนี้จน "อ่านคน" ได้ ก็เสมือนมีกุญแจสู่ความสำเร็จทั้งทางธุรกิจและสังคมอยู่ในมือ...

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
15
ปีนี้
16,252
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด