“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

พันทิพย์  คูอมรพัฒนะ. 2563. เรียนรู้การเขียนโปรแกรมผ่านเกม. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 232 หน้า. 220 บาท.

 

         หนังสือเล่มนี้ได้นำเกมมาช่วยเพิ่มความเข้าใจเรื่องของการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นให้มากยิ่งขึ้น โดยนำสิ่งที่ได้ศึกษาในแต่ละบทตั้งแต่บทที่ 2 จนถึงบทที่ 5 มาประยุกต์เพื่อเขียนเป็นโปรแกรมขึ้นมา จนผลลัพธ์สุดท้ายได้โปรแกรมแบบง่ายๆ มีโจทย์ให้ฝึกเขียนโปรแกรมอย่างต่อเนื่องในคำถามท้ายบทดังกล่าว โดยดูการประยุกต์ในแต่ละบทเป็นแนวทาง ส่วนสองบทสุดท้ายเป็นการประยุกต์อย่างเดียว โดยได้นำตัวแปรและการดำเนินการคำสั่งควบคุม แถวลำดับและแถวลำดับลิสต์ และเมธอด ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นมาประยุกต์เขียนเป็นโปรแกรมเกม Snake และเกม Flappy Bird ขึ้นมา เพื่อทำให้รู้สึกอยากจะศึกษาว่าเกมทั้งสองนี้จะเขียนเป็นโปรแกรมขึ้นมาได้อย่างไร รวมถึงน่าจะมีส่วนช่วยทำให้เกิดความสนใจที่อยากจะศึกษาการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมด้วยตนเองต่อไปได้

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
15
ปีนี้
16,252
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด