“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

รื่นฤทัย  สัจจพันธุ์. 2563. โอกาสใหม่ในวรรณคดีศึกษา. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 296 หน้า. 260 บาท.

 

         "โอกาสใหม่ของวรรณคดีศึกษา" เล่มนี้ จะพาผู้อ่านไปศึกษาเรื่องราว ความเป็นมาของรามเกียรติ์ ซึ่งถือเป็นภาพแทนในการเชิดชูสถาบันกษัตริย์ในฐานะสมมติเทพ แม้รามเกียรติ์จะเป็นวรรณคดีชั้นสูง แต่ทว่าก็อยู่ได้กับชนทุกชนชั้นอยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้าน อยู่ในวัฒนธรรมประเพณีอยู่ในบทละคร กระทั่งในนิทานชาวบ้านศึกษารามเกียรติ์จากบทพระราชนิพนธ์ขององค์พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี และพระเจ้ากรุงธนบุรี ให้เห็นภาพแทนของแต่ละพระองค์เพราะวรรณคดีของพระมหากษัตริย์รัชกาลใด ย่อมสะท้อนองค์ผู้นำประเทศในยุคนั้น ๆ โดยเฉพาะบทละครรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์ของพระเจ้ากรุงธนบุรี ซึ่งทำให้เราเห็นภาพของสังคม การเมือง การปกครอง กระทั่งตัวตนของพระองค์อย่างชัดเจน
         มิเพียงเท่านั้น ผู้เขียนยังได้กล่าวถึงวรรณกรรมร่วมสมัยในหลายแง่มุม ทั้งโอกาสและความหวังของคนวรรณกรรม ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระทั่งเรื่องราวของ "จ่าง แซ่ตั้ง" กวีผู้วาดภาพด้วยตัวอักษรซึ่งให้อารมณ์และความรู้สึกที่ยากจะอธิบาย

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,818
ปีนี้
19,055
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด