“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
1.มีหนังสือ ตำรา ผลงานทางวิชาการครอบคลุมกับความต้องการ
2.วารสารและหนังสือพิมพ์ที่บอกรับครอบคลุมกับความต้องการ
3.มีฐานข้อมูลที่บอกรับครอบคลุมกับความต้องการ
4.ทรัพยากรสารสนเทศทันสมัยและมีจำนวนเพียงพอ
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,822
ปีนี้
19,059
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ดูกิจกรรมทั้งหมด