“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

ทำบุญตึกหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2560
วันที่ 20 กรกฎาคม 2495 เป็นวันวางศิลาฤกษ์ ตึก 4 ห้องสมุด ปัจจุบันมีชื่อว่าอาคารหอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล วันนี้เป็นวันดี (20 กรกฎาคม 2560) ซึ่งถ้าเปรียบเสมือนคนก็รวมอายุได้ 65 ปี คุณครูศศิวิมล มีฤทธิ์ หัวหน้างานห้องสมุดจึงมีความตั้งใจในการจัดทำบุญตึกขึ้นเพื่อรำลึกนึกถึงคุณความดีของ ฯพณฯ ศ. ม.ล.ปิ่น มาลากุล ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอีกทั้งเป็นผู้วางศิลาฤกษ์ตึก 4 รวมถึงอดีตผู้อำนวยการ คุณครู ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน สิ่งศักดิ์ทั้งหลาย ณ หอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล แห่งนี้ เพื่อให้เกิดความร่มเย็นและเป็นสิริมงคลแด่บุคลกรงานห้องสมุด ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน ทั้งนี้งานห้องสมุดขอกราบขอบพระคุณคุณครูและบุคคลากรทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในวันนี้ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านทั้งหลายเคารพนับถือจงอำนวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง.....ขอบพระคุณค่ะ / งานห้องสมุด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,129
ปีนี้
29,372
นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เยี่ยมชมหอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ดูกิจกรรมทั้งหมด