“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

นางศศิวิมล    มีฤทธิ์

คุณวุฒิ  
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

    สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

ตำแหน่ง
ครู อันดับ ค.ศ. 2
หัวหน้างานห้องสมุด, หัวหน้าตึกหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล
หน้าที่
1. หัวหน้าตึกหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล
2. ครูบรรณารักษ์
3. งานสอน
    3.1 หัวหน้าระดับและสอน ม.4 รายวิชา ง30267 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 1
    3.2 หัวหน้าระดับและสอน ม.6 รายวิชา ง30268 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2
    3.3 หัวหน้าระดับและสอน ม.6 รายวิชา ง30269 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3
    3.4 ครูประธานที่ปรึกษาชมรมห้องสมุด
 
 

                                                                        

นางสาวพัชรินทร์  กลั่นประสม                                          

คุณวุฒิ
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต
    สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
 
ตำแหน่ง
ครู อันดับ ค.ศ.1
หน้าที่
1. ครูบรรณารักษ์
2. งานสอน
    2.1 ครูสอน ม.6 รายวิชา ง30268 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2
    2.2 ครูสอน ม.6 รายวิชา ง30269 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3
3. ครูที่ปรึกษาชมรมห้องสมุด
 
 

 

นางสาววรรณภา  โต๊ะมีเลาะ                  

คุณวุฒิ
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต
    สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
 
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย 
หน้าที่
1. ครูบรรณารักษ์
2. งานสอน
    2.1 ครูสอน ม.4 รายวิชา ง30267 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 1
    2.2 ครูสอน ม.6 รายวิชา ง30268 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2
    2.3 ครูสอน ม.6 รายวิชา ง30269 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3
3. ครูที่ปรึกษาชมรมห้องสมุด

 


 

นางสาวสุชาดา  ขำฉา

คุณวุฒิ
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
 
ตำแหน่ง 
ครูอัตราจ้าง
หน้าที่ 
1. สอน ม.4 รายวิชา ง30267 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 1
2.ครูที่ปรึกษาชมรมห้องสมุด
 
 

 

นางสาวกัญญรัตน์  ทิพแก้ว

คุณวุฒิ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

 

 

 


 

นางสาวปุญญิศา  รัตนาฤทธิ์นนท์

คุณวุฒิ
วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาชีววิทยาประยุกต์
 
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
 
 
 
 
 

 

นางสาวชมพูนุช  ภูฆัง

คุณวุฒิ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

 
 
 

                       

นางสาวกมลนันทธ์  ทองปลิว
 
 
คุณวุฒิ
-

ตำแหน่ง  พนักงานบริการ

 

 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
3,297
ปีนี้
17,225
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด