“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX


หอสมุด ม.ล.ปิ่น  มาลากุล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ความเป็นมา

ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตั้งอยู่ที่ “ตึก 4” เป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น ขนาด  20  ห้องเรียน  ห้องสมุดได้เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน  และส่งเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนและครู เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการค้นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน นอกจากจะมีโสตทัศนวัสดุ เช่น ภาพนิ่ง วีดีทัศน์ แถบบันทึกเสียง และซีดีรอม มาให้บริการ  ยังมีห้องต่าง ๆ ที่ปรับปรุงขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก และส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน ให้เป็นไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ

 

วิสัยทัศน์ของห้องสมุด

                คัดเลือก จัดหา จัดทำ สื่อสารสนเทศหลากหลายประเภทที่มีคุณภาพ ครบ และตรงตามสาระการเรียนรู้ เหมาะสมสำหรับการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ

 

พันธกิจของห้องสมุด

                1. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

                2. ส่งเสริมให้รู้จักแสวงหาความรู้เป็นขั้นตอน มีความสามารถในการเรียนรู้ การคิด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ หรือการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ที่เรียกว่านวัตกรรม

                3. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการแสวงหาแหล่งความรู้ที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

 

ขนาดของห้องสมุด                           20           ห้องเรียน

 

เป้าหมายของห้องสมุด

ด้านปริมาณ

จำนวนนักเรียนที่จะพัฒนาการอ่าน 4,700 คน            ครู  180                 คน

ด้านคุณภาพ

นักเรียนและอาจารย์สามารถพัฒนาการอ่าน และนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

 

ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานห้องสมุด

                การบริหารจัดการ

                1. จัดหาทรัพยากรจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในรูปแบบของหนังสือ โดยจัดตามระบบการจัดหมวดหมู่ทศนิยมของดิวอี้

                2. จัดหาทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ในรูปแบบของโสตทัศนวัสดุ โดยจัดไว้ให้บริการแบบชั้นเปิด

                3. จัดหาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเป็นสื่อในการเข้าถึงสารนิเทศที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

รางวัลและความภาคภูมิใจที่โรงเรียนได้รับ

                1. รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2533

                       ด้าน    - การจัดบรรยากาศห้องสมุด

                                  - การใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน

                                  - ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอ่าน การจัดบริการ และกิจกรรม

                2. รางวัลห้องสมุดดีเด่น จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2534

 

งานเทคนิคห้องสมุด

1. งานจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ  การคัดเลือก  การติดต่อ สั่งซื้อ ขอ แลกเปลี่ยน ตรวจรับ และชำระเงิน

2. งานจัดหมู่ทรัพยากรสารนิเทศ ลงทะเบียนประทับตราเป็นสมบัติของห้องสมุด เข้าปกใหม่เพื่อความคงทนถาวร หรือเย็บเล่ม  วิเคราะห์ให้เลขหมู่ตามระบบสากล

3. งานฐานข้อมูล บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ พริ้นต์บาร์โค้ด

4. งานเตรียมทรัพยากรสารนิเทศเพื่อบริการแก่ผู้ใช้ นำหนังสือมาเขียนสัน ติดบาร์โค้ด แล้วนำออกขึ้นชั้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้

5. งานบำรุงรักษาทรัพยากรสารนิเทศ

6. งานสำเนาทรัพยากรสารนิเทศ

7. งานสำรวจทรัพยากรสารนิเทศ

8. งานสารบรรณ

 

บริการของหอสมุด

 1.  บริการการอ่าน
 2.  บริการยืม-คืน ทรัพยากร

มีเครื่องยืม-คืนให้บริการโดยเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จำนวน 2 เครื่อง

มีเครื่องยืม-คืน อัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง

 1.  บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
 2.  บริการแนะนำการใช้หอสมุดฯ
 3.  บริการจัดป้ายนิเทศ
 4.  บริการคู่มือการใช้หอสมุดฯ  และการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
 5.  บริการหนังสือจอง
 6.  บริการห้องต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่
  • ห้องนวัตกรรมเทคโนโลยี
  • ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ห้องมินิเธียเตอร์
  • แหล่งการเรียนรู้ เพื่อการค้นคว้า
 7.  บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับพิมพ์ และพริ้นต์งาน (ทุกเครื่องเชื่อมต่อเครือข่าย Internet โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการจำนวน 88 เครื่อง)
 8. บริการระบบ Internet ไร้สาย (WiFi) ภายในบริเวณอาคารหอสมุดฯ  รวมถึงบริเวณรอบนอก
 9. บริการข่าวสารสารสนเทศจากจานรับสัญญาณดาวเทียม การศึกษาทางไกลวังไกลกังวล
 10. บริการข่าวสารสารสนเทศจากจานรับสัญญาณดาวเทียม TRUE VISION
 11. บริการทำสำเนาสื่อมัลติมีเดีย

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
8,381
ปีนี้
39,954
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์. เข้าเยี่ยมชมหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล วันที่ 14 ธันวาคม 2566
ดูกิจกรรมทั้งหมด