“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

งานห้องสมุดจะจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกนักเรียนตอนต้นของแต่ละปีการศึกษา โดยนำข้อมูลของนักเรียนทุกคนมาจัดทำไว้ ดังนั้นนักเรียนทุกคนมีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกหอสมุดฯ ได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ โดยทางหอสมุดฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสมัครเป็นสมาชิกทำได้ ดังนี้

  1. นักเรียนต้องนำบัตรประจำตัวที่มีภาพถ่ายของนักเรียนติดอยู่ บัตรใดบัตรหนึ่ง มาแสดงกับเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรนักเรียนโรงเรียนเดิม บัตรสมาชิกห้องสมุดจากโรงเรียนเดิม หรือบัตรอื่นใดที่สามารถแสดงตัวตนของนักเรียนได้

  2. นักเรียนจะสมัครเป็นสมาชิกหอสมุดฯ ได้โดยการสแกนลายนิ้วมือ (นิ้วชี้มือขวา) กับทางหอสมุดฯ

  3. หลังจากสแกนลายนิ้วมือแล้ว นักเรียนสามารถยืมทรัพยากรของหอสมุดฯ ได้ทันที

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
3,841
ปีนี้
25,331
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์. เข้าเยี่ยมชมหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล วันที่ 14 ธันวาคม 2566
ดูกิจกรรมทั้งหมด