“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

งานห้องสมุดจะจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกนักเรียนตอนต้นของแต่ละปีการศึกษา โดยนำข้อมูลของนักเรียนทุกคนมาจัดทำไว้ ดังนั้นนักเรียนทุกคนมีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกหอสมุดฯ ได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ โดยทางหอสมุดฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสมัครเป็นสมาชิกทำได้ ดังนี้

  1. นักเรียนต้องนำบัตรประจำตัวที่มีภาพถ่ายของนักเรียนติดอยู่ บัตรใดบัตรหนึ่ง มาแสดงกับเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรนักเรียนโรงเรียนเดิม บัตรสมาชิกห้องสมุดจากโรงเรียนเดิม หรือบัตรอื่นใดที่สามารถแสดงตัวตนของนักเรียนได้

  2. นักเรียนจะสมัครเป็นสมาชิกหอสมุดฯ ได้โดยการสแกนลายนิ้วมือ (นิ้วชี้มือขวา) กับทางหอสมุดฯ

  3. หลังจากสแกนลายนิ้วมือแล้ว นักเรียนสามารถยืมทรัพยากรของหอสมุดฯ ได้ทันที

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
9,346
ปีนี้
76,646
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด