“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

กฤตภัค  งามวาสีนนท์. 2565. คิด, เร็ว ช้า ความรู้ อำนาจ และการประกอบสร้างตัวตน : จากโรคซึมเศร้าถึงเศรษฐศาสตรพฤติกรรม. กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์. 227 หน้า. 240 บาท.

 

         การศึกษาประวัติศาสตร์ของ "การรู้คิดและพฤติกรรมของมนุษย์" ตั้งอยู่บนคำถามสำคัญที่ว่า เมื่อไรที่ความเศร้าของมนุษย์ กลายมาเป็นปัญหาของกระบวนการคิดที่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงของพวกเขา หรือ เมื่อไรที่การตัดสินใจเลือก (การซื้อขาย การลงทุน การวางแผนการเงิน ฯลฯ) กลายมาเป็นปัญหาของสัญชาตญาณอันรวดเร็วกับการใช้เหตุผลอันเชื่องช้าของมนุษย์ และยังรวมไปถึงว่า ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนการอธิบายปัญหาทางการคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ ส่งผลต่อความเข้าใจต่อตัวตนหรืออัตลักษณ์ของความเป็นมนุษย์ และการทำงานของอำนาจในสังคมสมัยใหม่อย่างไร
         หนังสือ "คิด, เร็ว ช้า ความรู้ อำนาจ และการประกอบสร้างตัวตน : จากโรคซึมเศร้าถึงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม" เล่มนี้ ได้ทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของความรู้สองชุด ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการทำความเข้าใจมนุษย์ในโลกสมัยใหม่ ความรู้ชุดแรก ได้แก่ การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม (cognitive behavioral therapy) หรือ CBT กับความรู้อีกชุดหนึ่งได้แก่ เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (behavioral economics) โดยความรู้ทั้งสองชุดมีส่วนสัมพันธ์ กับการปรากฏตัวขึ้นมาของความรู้และความจริงชุดใหม่ที่ว่าด้วย "การรู้คิดและพฤติกรรมของมนุษย์" 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,022
ปีนี้
15,631
โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ดูกิจกรรมทั้งหมด