“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ลือชา  ลดาชาติ. 2565. สะเต็มศึกษา นโยบาย ทฤษฎี และการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 326 หน้า. 260 บาท.

 

         สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นแนวคิดในการจัดการศึกษาที่เน้นการบูรณาการ 4 ศาสตร์ ได้แก่  วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematies) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนามนุษย์และเศรษฐกิจของประเทศ
         ในปัจจุบัน สะเต็มศึกษาไม่ได้เป็นเพียงแค่นโยบายทางการศึกษา หากยังเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศอีกด้วย ดังนั้น ครูจึงจำเป็นต้องเข้าใจสะเต็มศึกษาอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้เพื่อการจัดการเรียนการสอนสะเต็มได้อย่างประสบผลสำเร็จ
หนังสือ “สะเต็มศึกษา : นโยบาย ทฤษฎี และการปฏิบัติ นำเสนอทั้งแนวคิดเชิงนโยบาย ทฤษฎีการเรียนรู้ ธรรมชาติของแต่ละศาสตร์ แนวทางและตัวอย่างการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนข้อพึงระวังในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็ม
         หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสมกทั้งกับครู นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตครู ตลอดจนผู้บริหารและผู้กำหนดนโยบายทางการศึกษา ที่สนใจสะเต็มศึกษาและปรารถนาจะขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาของประเทศไทยให้ประสบผลสำเร็จในอนาคตต่อไป

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,509
ปีนี้
67,490
โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ดูกิจกรรมทั้งหมด