“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ธรรศภาคย์  เลิศเศวตพงศ์. 2565. วิชาธุรกิจ ที่ชีวิตจริงเป็นคนสอน 3 = The Little Book of Business 3. กรุงเทพฯ: อะไรเอ่ย. 372 หน้า. 265 บาท.

 

         หลังยุคโควิด-19 โลกของการทำธุรกิจได้เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน บีบบังคับให้ธุรกิจทุกขนาดต้องปรับตัว ธุรกิจที่ฝืนกับกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง ย่อมเจอกับความยากลำบากและจะกลายเป็นผู้พ่ายแพ้ เพราะการแข่งขันเปลี่ยน ผู้บริโภคเปลี่ยน ทักษะจำเป็นที่เจ้าของธุรกิจต้องมีจึงต้องเปลี่ยนไปด้วย
        หนังสือ "วิชาธุรกิจ ที่ชีวิตจริงเป็นคนสอน 3" เล่มนี้ ได้นำเสนอเรื่องราวการทำธุรกิจจากประสบการณ์ชีวิตจริง รวบรวมวิธีคิด และการตัดสินใจแก้ปัญหารอบด้านของการทำธุรกิจ แบ่งเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับเจ้าของธุรกิจออกเป็น ทั้งหมด 60 บท 5 หมวด ที่ล้วนแต่เป็นสิ่งจำเป็นที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้ ได้แก่ การบริหาร การตลาด การเงิน การคน และการจัดการตัวเอง ซึ่งในแต่ละหมวดก็จะมีหลายแง่มุมให้เจ้าของธุรกิจ เรียนรู้และนำไปใช้กับธุรกิจของตัวเองได้ทันที

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,537
ปีนี้
47,610
โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ดูกิจกรรมทั้งหมด