“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

รีวิส-ซูเบิร์ท, เคอร์ทิส เอ็ม. 2564. ศัพท์สอบ TOEIC (1200 Keywords for the NEW TOEIC) แปลโดย ฤดี  ภวสิริพร . นนทบุรี: ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์. 444 หน้า. 550 บาท.

 

        "คำศัพท์" ถือว่าเป็นปัจจัยฟื้นฐานของภาษาไม่ว่าภาษาใดก็ตาม การไม่รู้คำศัพท์นั้นบางครั้งเพียงแค่คำเดียว อาจจะทำให้เราไม่เข้าใจประโยคทั้งประโยค หรือเข้าใจผิดพลาดได้ คำศัพท์จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการเรียน และการสอบวัดระดับภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาใด ในระดับไหน และจำเป็นทั้งในการสอบฟัง พูด อ่าน และเขียน
         "ศัพท์สอบ TOEIC (1200 Keywords for the NEW TOEIC)" เล่มนี้ จึงได้รวบรวมคำศัพท์ในข้อสอบ NEW TOEIC จำนวนมาก เก็งศัพท์ออกสอบบ่อยครอบคลุม 30 สถานการณ์จริง โดยแบ่งเป็นคำศัพท์แกนกลางที่ต้องรู้ทั้งหมดตามสถานการณ์ สถานการณ์ละ 40 คำ ในแต่ละ Unit รากศัพท์ Prefix-Synonym-Antonym แบบฝึกหัดทบทวนและเฉลย พร้อมวิธีฝึกฝนทำได้จริง คะแนน TOEIC ที่ 860-990 นั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อม!

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,496
ปีนี้
67,477
โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ดูกิจกรรมทั้งหมด