“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

นเรศ  สุรสิทธิ์. 2561. สรุป Grammar TOEFL. กรุงเทพฯ: พี.เอส.เพรส. 301 หน้า. 230 บาท.

 

         จุดเด่นของหนังสือ สรุป Grammar TOEFL1. เนื้อหาไวยากรณ์ที่ออกสอบข้อสอบ TOEFLมากและบ่อยที่สุด จากสถิติที่ผ่านมา 2. เน้นเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญ อธิบายสั้น ๆ ตรงประเด็น พร้อมแบบฝึกหัดประกอบ3. พร้อมตัวอย่างข้อสอบที่ออกในเนื้อหานั้น ๆ 4. เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการสอบ TOEFL ให้ได้คะแนนตามที่คาดไว้ ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ เพราะเขียนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์-เจ้าของผลงานหนังสือภาษาอังกฤษขายดี กว่า 60 เล่มรับการพิสูจน์จากผู้อ่านมากกว่า 25 ปี-เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่งเช่นเป็นหัวหน้าภาควิชา เป็นคณบดี เป็นผู้ช่วยอธิการบดี-เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ สกอ.-เป็นอาจารย์สอนอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก กว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี -จบการศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก ด้านภาษาอังกฤษ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
9,330
ปีนี้
76,630
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด