“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ธีรพันธุ์  จันทร์เจริญ. 2562. ผ้าเขียนทอง : พระภูษาทรงบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์สยาม. กรุงเทพฯ: มติชน. 216 หน้า. 450 บาท.

 

        งานเขียนเรื่อง ผ้าเขียนทอง เล่มนี้ ผู้เขียนหวังจะให้เป็นภาพสะท้อนวัฒนธรรมการนุ่งห่มส่วนหนึ่งของผู้คนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และตั้งใจจัดพิมพ์เผยแพร่ในกาลสมัยอันเป็นมงคลของแผ่นดิน มีเนื้อหากล่าวถึงปรัชญาแนวคิดในการสร้าง สรรค์ผ้าเขียนทอง การเข้ามาของผ้าลาย ผ้าเขียนทอง จากชมพูทวีปสู่สังคมในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา แบบธรรมเนียมการใช้ผ้าลายในราชสํานักสยาม แบบธรรมเนียมการใช้ผ้าเขียนทองในราชสํานักสยามทั้งในการพระราชพิธีอื่นๆ และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งชี้ให้เห็นแบบธรรมเนียมปฏิบัติสืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีจวบจนกระทั่งปัจจุบัน ได้คัดความโดยรักษาตัวสะกดดั้งเดิมจากเอกสารโบราณหลายชิ้นมาเป็นตัวอย่าง และได้ทําสําเนาภาพโบราณจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติและแหล่งอ้างอิงอื่นๆ มาเป็นตัวอย่างพร้อมจัดทําคําอธิบายเจาะจงเกี่ยวกับแบบธรรมเนียมการใช้ผ้าลายและผ้าเขียนทองในราชสํานักสยาม ในตอนท้ายได้แสดงให้เห็นถึงรูปลักษณะของผ้าเขียนทองที่ใช้ในราชสํานักสยาม และกระบวนการในการสร้างสรรค์ผ้าเขียนทอง มีภาพประกอบซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
8,384
ปีนี้
75,684
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด