“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

กุสุมา  รักษมณี. 2566. กุหลาบเปอร์เซียในแดนสยาม. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา. 381 หน้า. 670 บาท.

 

         หนังสือเรื่อง “กุหลาบเปอร์เชียในแดนสยาม” ผลงานการค้นคว้าของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. กุสุมา รักษมณี มีเนื้อหากล่าวถึงประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เชียกับไทย การรับวัฒนธรรมด้านภาษา วรรณคดี เครื่องแต่งกาย อาหาร และเครื่องใช้ต่างๆ ที่มีที่มาจากเปอร์เชีย มีคำอธิบาย ผลการวิเคราะห์และตัวอย่างที่ชัดเจน ช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรมเปอร์เชียที่ผสมผสาน อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยได้อย่างลึกซึ้ง ผลงานเรื่องนี้จึงเป็นประโยชน์ยิ่งต่อ วงวิชาการด้านภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมศึกษา

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
8,393
ปีนี้
75,693
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด