“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ปิยดา  ชลวร. 2563. ประวัติศาสตร์ที่ถูกลืม: ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสในยุคเจ็ดหัวเมือง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 191 หน้า. 190 บาท.

 

         เป็นการรวมเอาบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ปัตตานีที่ข้าพเจ้าตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2556 ถึง 2561 โดยได้แก้ไขและเพิ่มเติมในบางส่วนบางบท เช่นบทที่ 5 เขียนขึ้นใหม่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ที่ใดอาจถือได้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มต่อจาก ประวัติศาสตร์ปัตตานีในศตวรรษที่ 16-18 จากบันทึกของจีน ริวกิวและญี่ปุ่น (สำนักพิมพ์ซิล์คเวิร์ม 2554) ซึ่งเป็นการศึกษาปัตตานีในยุครายาโดยใช้เอกสารต่างชาติเป็นหลัก
         หนังสือเล่มนี้พูดถึงประวัติศาสตร์ปัตตานีในสมัยที่ถูกไทยเข้ามาปกครองและแบ่งเป็นเจ็ดหัวเมืองในปลายสมัยรัชกาลที่ 2 ถึงรัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2353-2453) เจ็ดหัวเมืองนั้นก็คือบริเวณสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันโดยใช้เอกสารไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งอยู่ในรูปรายงาน (หรือใบบอก) และจดหมายโต้ตอบทางราชการ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
8,384
ปีนี้
75,684
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด