“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

พิชิต  ฤทธิ์จรูญ. 2566. เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยที่มีคุณภาพ. กรุงเทพฯ: เพชรเกษมการพิมพ์. 297 หน้า. 265 บาท.

 

         นักวิจัยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญใน "การผลิตผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ" จำเป็นต้องเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง และเมื่อทำวิจัยเสร็จแล้ว ต้องนำเสนองานวิจัยด้วยการเขียนรายงานการวิจัยให้มีคุณภาพเพื่อให้เกิดผลการนำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

         หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้น เพื่อช่วยเสริมสร้างและพัฒนาให้นักวิจัยมีสมรรถนะการเขียนรายงานการวิจัยให้มีคุณภาพ โดยมีเนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้ แนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งมีกรณีตัวอย่างเพียงพอที่จะทำให้นักวิจัยสามารถเขียนรายงานการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
8,414
ปีนี้
75,714
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด