“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

พิมพันธ์  เดชะคุปต์. 2566. การเรียนรู้เชิงรุกเสริมสร้างสมรรถนะ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 195 หน้า. 250 บาท.

 

         ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นกลไกสำคัญที่คณะผู้บริหารสถานศึกษาใช้พัฒนาครู สู่การประกันคุณภาพนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ มีสมรรถนะตามหลักสูตรที่กำหนด ตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ อันเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
9,390
ปีนี้
76,690
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด