“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

วรพร  ภู่พงศ์พันธุ์. 2564. สถาบันกษัตริย์ในกฎมณเทียรบาล. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 283 หน้า. 280 บาท.

 

         สถาบันกษัตริย์ในกฎมณเทียรบาลเป็นตำราเชิงวิจัยที่ผู้เขียนมุ่งหวังที่จะสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้อ่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันกษัตริย์ที่ปรากฏในกฎมณเทียรบาลซึ่งเป็นกฎหมายฉบับสำคัญที่มีมาช้านาน และสามารถนำมาใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์ว่าด้วยสถาบันกษัตริย์ การเมืองและสังคมไทยอย่างชัดเจน กฎมณเทียรบาลนับตั้งแต่อดีตมีด้วยกันหลายฉบับที่ตราขึ้นในสมัยต่างๆ ช่วยให้เข้าใจความสำคัญของสถาบันกษัตริย์ในฐานะที่กษัตริย์ทรงเป็น “เทพมนุษย์” ตลอดจนภาระหน้าที่ในการปกครองโดยทศพิธราชธรรม มีพิธีกรรม พิธีการต่างๆ เป็นเครื่องมือสนับสนุนและเฉลิมพระเกียรติยศ เป็นกฎหมายสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่จะอวยยศ อวยประโยชน์ให้กับกษัตริย์ได้ทุกพระองค์

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
8,387
ปีนี้
75,687
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด