“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

กรรณิการ์  แก้วกิ้ม. 2566. พิชิต 100 คะแนนเต็ม A-Level Chemistry. นนทบุรี: ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์. 196 หน้า. 280 บาท.

 

         “พิชิต 100 คะแนนเต็ม A–Level Chemistry” เล่มนี้ ได้จำลองแนวข้อสอบขึ้นตาม Blueprint เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนจนเกิดทักษะการเรียนรู้ ได้นำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อการสอบแข่งขัน และยังช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาของแต่ละช่วงชั้นเรียนอีกด้วย

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
8,384
ปีนี้
75,684
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด