“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ชาตรี  ประกิตนนทการ. 2566. สถาปัตย์-สถาปนา: การ(เมือง)ดีไซน์พื้นที่และความนัยสถาปัตยกรรม. กรุงเทพฯ: มติชน. 330 หน้า. 455 บาท.

 

         รวมบทความว่าด้วยเรื่องพื้นที่ (Space) และความหมายนัยซ่อนเร้น แฝงฝังด้วยอุดมการณ์ในสถาปัตยกรรมที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน แบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ พื้นที่เมือง ว่าด้วยความนัยที่ยอกย้อนซ่อนเร้นของการออกแบบพื้นที่เมือง พื้นที่ความเชื่อ ถอดรหัสความหมายของปรากฏการณ์ทางศิลปะและสถาปัตยกรรมที่อยู่ในพื้นที่ความเชื่อทางศาสนา พื้นที่อุดมการณ์ วิเคราะห์นัยยะทางการเมืองที่แฝงอยู่ในงานออกแบบเมืองและงานสถาปัตยกรรมซึ่งสอดคล้องกับความขัดแย้งทางการเมืองร่วมสมัยของไทย

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
8,402
ปีนี้
75,702
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด