“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

มนฤทัย  ไชยวิเศษ. 2566. ประวัติศาสตร์สังคมว่าด้วยส้วมและเครื่องสุขภัณฑ์ในประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มติชน. 418 หน้า. 440 บาท.

 

         หนังสือเล่มนี้จะพาผู้อ่านย้อนรอยส่องส้วมและวิถีการขับถ่ายของคนในสังคมไทย ตั้งแต่ก่อนทศวรรษ 2440 จนถึงทศวรรษ 2540 จากยุคที่ผู้คนยังขับถ่ายในทุ่งในท่า ในป่า กระทั่งสังคมวิวัฒน์มาถึงช่วงรับอิทธิพลตะวันตก ซึ่งเมื่อนั้นเองที่ส้วมค่อยๆ เข้ามาเปลี่ยนวิถีการขับถ่ายของคนไทย และยังสะท้อนภาพสังคมไทยในหลากหลายมิติ ทั้งวิถีชีวิต สถานะชนชั้น สุขอนามัย ความมั่นคง อารมณ์ขัน เรื่อยไปจนถึงสัญญะในโฆษณา หรือแม้แต่รอยขีดเขียนตามผนังห้องน้ำ

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
8,384
ปีนี้
75,684
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด