“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

สันติ  เล็กสุขุม. 2566. โบราณกาลปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: มติชน. 491 หน้า. 695 บาท.

 

         การศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะ หากใช้เพียงความรู้ทางวิชาการเท่านั้น ก็ไม่อาจ สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ ได้ การจินตนาการ การลองผิดลองถูก และใช้เทคโนโลยี ในปัจจุบัน จึงเป็นทางหนึ่งที่ช่วยให้งานวิชาการประวัติศาสตร์ศิลปะมีความลุ่มลึกน่าสนใจ โบราณกาลปัจจุบัน ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ตร.สันติ เล็กสุขุม รวบรวมข้อทบทวนการวิจัยงานช่างโบราณของไทยตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 โดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลความรู้เดิมๆ ที่เคยคันคว้าวิจัย ได้เพิ่มเติมข้อคิดเห็นพร้อมภาพ "ศิลปะโบราณกาลปัจจุบัน" ที่สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจ ด้วยวิธีการทางศิลปะร่วมสมัย นำมาประกอบข้อคิดเห็นต่างๆเปิดมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะ และสร้างพื้นที่ความคิดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
8,425
ปีนี้
75,725
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด