“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมมจิตโต). 2566. ปรัชญากรีกบ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก. กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์. 413 หน้า. 290 บาท.

 

         หนังสือ ปรัชญากรีก : บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก ที่ท่านเจ้าคุณพระเมธีธรรมากรณ์ได้เรียบเรียงไว้ นับว่าเป็นหนังสือดีมีคุณค่ายิ่งเล่มหนึ่ง การเรียบเรียงของท่านนับว่ามีหลักฐานที่มาน่าเชื่อถือ ทั้งท่านยังได้แสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์ประกอบอีกส่วนหนึ่ง จึงนับว่ามีประโยชน์อย่างมากต่อนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจในความคิดของนักปรัชญาตะวันตกในสมัยโบราณหนังสือ ปรัชญากรีก : บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก จึงนับว่าเป็นหนังสือวิชาการที่มีคุณค่า สามารถนำไปศึกษาและอ้างอิงได้เป็นอย่างดียิ่ง
 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
9,340
ปีนี้
76,640
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด