“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. 2558. สารานุกรมประวัติศาสตร์ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน. กรุงเทพฯ : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. 374 หน้า. 

 

        หนังสือเล่มจัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียนและใช้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
697
ปีนี้
53,470
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด