“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

พรเทพ  บุญจันทร์เพ็ชร์. 2558. ดนตรีตะวันตกยุคบาโรกและยุคคลาสสิก. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 572 หน้า. 440 บาท

 

         รวบรวมเรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ ประการแรก เพื่อใช้เป็นหนงสือประกอบการเรียนของผู้ที่ศึกษาทางด้าน นาฏศิลป์ไทยซึ่งศาสตร์ทางด้านนี้แม้จะมีการศึกษามานานแต่ไม่ได้มีการเผยแพร่เป็นความรู้ ทางวิชาการอย่างกว้างขวางเท่าที่ควร และจากประสบการณ์การสอนทางด้านนี้เห้นว่ายังขาด เอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนนักศึกษา ประการที่ 2 เพื่อรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย ระบำรำฟ้อน ตลอดจนนาฏศิลป์พื้นบ้านและการแสดงนาฏศิลป์แนว สร้างสรรค์ ทั้งนาฏศิลป์แบบดั้งเดิม และนาฏศิลป์ที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ หนังสือประวัตินาฏศิลป์ ไทย: ภาคกลาง ประกอบด้วยประวัติความเป็นมา เครื่องดนตรี บทร้อง และทำนองเพลง เครื่องแต่งกาย ผู้ประดิษฐ์ท่ารำและอุปกรณ์ประกอบการแสดงของนาฏศิลป์แต่ละชุดพอสังเขป 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
696
ปีนี้
53,469
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด