“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ราชบัณฑิตยสถาน. 2556. รู้ รัก ภาษาไทย เล่ม 6 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์. 229 หน้า. 100 บาท.

 

       อธิบายถ้อยคำภาษาไทยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้และเกิดความรักในภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของเรา

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
694
ปีนี้
53,467
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด