“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

คณาจารย์และกองบรรณาธิการ Think Beyond Genius. 2557. สรุปหลักสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ ม.4-5-6 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์. 351 หน้า. 235 บาท

 

            การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศซึ่งทุกองค์กรทุกภาคส่วนได้ตระหนักและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา การดำเนินการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเร่งปฏิบัติให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนทั้งนี้ ตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทหนึ่ง คือผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ     วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆเกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทนอดกลั้น ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
698
ปีนี้
53,471
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด