“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

เศรษฐวิทย์. 2557. คัมภีร์การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ : เม็ดทราย. 496 หน้า. 350 บาท.

 

         คัมภีร์การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง นำเสนอในรูปแบบการเรียน 2 ภาษา โดยอิงหลักไวยากรณ์ที่จำเป็นต่อการเขียน เน้นการใช้จริงมากกว่าการวิเคราะห์กฎเกณฑ์ เพื่อเตรียมผู้เรียนสำหรับการศึกษาด้วยตัวเองในขั้นสูงต่อไป

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
694
ปีนี้
53,467
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด