“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

สอางค์  มะลิกุล. 2556. ไวยากรณ์ฝรั่งเศส. กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง. 304 หน้า. 145 บาท.

 

          ไวยากรณ์ฝรั่งเศสเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้ภาษาฝรั่งเศส หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้ทางไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสจะต้องใช้อย่างครบถ้วน มีคำอธิบายกฎเกณฑ์และตัวอย่างข้อสอบในหัวข้อต่างๆ พร้องทั้งคำเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด ผู้อ่านจะสามารถใช้เป็นคู่มือในการตอบตำถามความรู้ทางไวยากรณ์ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถเขียนและพูดได้ถูกต้องมั่นใจ

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
699
ปีนี้
53,472
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด